Centrala Brenna - tel./fax +48 33 85 36 127
Oddział Cieszyn - tel. +48 602 711 096
Oddział Jaworzynka - tel. +48 698 572 719
Oddział Kozy - tel. +48 787 044 196
Oddział Třinec - tel. +420 732683665

RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:

 

Dane kontaktowe Administratora

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Usługi w zakresie robót budowlanych Zbigniew Sikora. z siedzią przy ul. Stara Droga 13, 43-438 Brenna.

 

Kontakt do administratora:

 

 

Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych

 

W zależności od kontekstu przetwarzania Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 

Państwa dane będą przetwarzane w celach określonym w poszczególnych zgodach,

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w poszczególnych zgodach lub do wycofania zgody lub do przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych w celach określonych w deklaracji zgody,

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie celu określonego w poszczególnych zgodach;

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, jako stronie umowy lub na żądanie przed zawarciem umowy;

 

podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwa realizacja celów wynikających z korzystania z formularza kontaktowego (przedstawienie oferty, wycena prac, doprecyzowanie szczegółów umowy).

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa jeśli zostanie zawarta umowa w zakresie oferowanych przez nas usług, jeśli nie – dane są usuwane i nie przetwarzamy ich ani w celach archiwalnych ani statystycznych.

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania danych osobowych nie można wystawić dokumentu sprzedaży, niemożliwa jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, o rachunkowości czy archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa jeśli zostanie zawarta umowa w zakresie oferowanych przez nas usług;

cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o podatku dochodowym; celami wynikającymi z prawnie uzasadnionych interesów administratora są w szczególności: dochodzenie, obrona roszczeń, czy też windykacja należności.

 

 

Przekazywanie danych

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 

innym podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych;

organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

 

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe

 

Przysługuje Państwu prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie.

 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

 

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie

 

W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Nasze punkty

Centrala Brenna
Oddział Cieszyn
Oddział Jaworzynka
Oddział Kozy
Oddział Třinec
Zadzwoń do nas:
Brenna | Cieszyn | Jaworzynka | Kozy | Třinec
lub
Podaj numer swojego telefonu komórkowego:
+
-
-
W związku z zainteresowaniem Państwa ofertą, proszę o kontakt telefoniczny.
Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych ani przekazywany dalej. Jedynie do Ciebie oddzwonimy